Aktualności

Umowa na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu podpisana utworzono: lipiec 10, 2015 09:33

Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak podpisał umowę z wykonawcą zadania pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zakliczyn.

W wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Gminę Zakliczyn do realizacji zadania wybrana została firma IMG Computers Marcin Grzanka, z siedziba w Mysłowicach, która zaoferowała cenę 1.226.061,89 zł. Firma posiada duże doświadczenie w realizacji podobnych projektów informatycznych w wielu gminach Małopolski i Śląska. Ze strony IMG Computers umowę z Gminą podpisał właściciel firmy Pan Marcin Grzanka.

Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zakliczyn finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Na realizację projektu gmina otrzymała z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotację w wysokości 1 423 021,83 zł. Zakończenie projektu planowane jest na 31 października 2015 roku.

Cele szczegółowe projektu:

  1. Wyposażenie 70 gospodarstw domowych o trudnej sytuacji materialnej lub posiadających niepełnosprawnych członków oraz 3 świetlic wiejskich (Słona, Wesołów, Wola Stróska) i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakliczynie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie (ogółem 100 zestawów komputerowych).
  2. Zainstalowanie łącza i pokrycie pięcioletnich kosztów dostępu do Internetu uprawnionym 70 gospodarstwom domowym oraz w 3 świetlicach wiejskich…

Rekrutacja do projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zakliczyn utworzono: lipiec 10, 2015 09:26

Gmina Zakliczyn ogłasza rekrutację uczestników do projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zakliczyn, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Na realizację projektu gmina otrzymała z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotację w wysokości 1 423 021,83 zł. Zakończenie projektu planowane jest w październiku 2015 roku.

Cele ogólne projektu to:

  1. Umożliwienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność.
  2. Nabycie i rozwój umiejętności aktywnego wykorzystywania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych przez osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawne.
  3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
  4. Zwiększenie dostępności do rynku pracy oraz edukacji ww. grup mieszkańców Gminy Zakliczyn zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Realizacja celów ogólnych będzie możliwa poprzez osiągnięcie celów szczegółowych:

  1. Wyposażenie 70 gospodarstw domowych o trudnej sytuacji materialnej lub posiadających niepełnosprawnych członków oraz 3 świetlic wiejskich (Słona, Wesołów, Wola Stróska) i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakliczynie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie (ogółem 100 zestawów komputerowych).
  2. Zainstalowanie łącza i pokrycie kosztów dostępu do Internetu uprawnionym 70 gospodarstwom domowym…

Uruchomienie Portalu Komunikacyjnego utworzono: lipiec 10, 2015 09:09

Screenshot 127 0 0 1 1234 2015 07 06 01 25 08

Mamy przyjemność poinformować o uruchomieniu Portalu Komunikacyjnego —  www.wykluczeniecyfrowe.zakliczyn.pl — dla celów komunikacji pomiędzy Gminą a beneficjentami projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zakliczyn”. 

Portal, oprócz ułatwiania komunikacji, daje uczestnikom projektu dostęp do podstawowych informacji dotyczących korzystania z komputera i z internetu. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

W celu umożliwienia dostępu do zamieszczonych w portalu treści wszystkim uczestnikom projektu, portal skonstruowano tak, by spełniał wymogi WCAG 2.0 - standardów określających sposoby projektowania stron internetowych dostosowanych do użytkowania również przez osoby niepełnosprawne lub w jakikolwiek inny sposób zagrożone wykluczeniem.


Portale informacyjne

Jeżeli poszukujesz najnowszych informacji z Polski i świata, skorzystaj z linków poniżej: